Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw gegevens verwerken wij volgens de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming), deze vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de nieuwe privacywetgeving voor de gehele Europese Unie.

 1. Van wie is deze verklaring?

Stichting Ronde van Katendrecht, Postbus 2738, 3000 CS Rotterdam.
Stichting Ronde van Katendrecht heeft de persoonsregistraties gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen staan in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en kunt u vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Hier kunt u ook nalezen wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 1. Privacy

Stichting Ronde van Katendrecht neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.

Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Stichting Ronde van Katendrecht in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

 1. Persoonsgegevens die we verwerken

De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze websites, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Foto’s, filmpjes en overige media van de wedstrijden
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rondevankatendrecht.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens zoals ras, geloofsovertuiging en inkomenspositie.

 1. Waarom en hoe lang

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen en/of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U te informeren over de wedstrijden die wij organiseren;
 • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren.

Stichting Ronde van Katendrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt.

 1. Delen van gegevens

Stichting Ronde van Katendrecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden hiervan zijn de belastingdienst, politie, justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn hierbij altijd zorgvuldig.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals Google of hostingpartijen, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 1. In kaart brengen websitebezoek

Cookies:

Stichting Ronde van Katendrecht gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Als u niet van cookies houdt

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Googe Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Ronde van Katendrecht heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden expliciet niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Stichting Ronde van Katendrecht heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Doordat het IP-adres is gemaskeerd is de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd en niet herleidbaar naar een persoon.

Opt-out

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 1. Inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Ronde van Katendrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rondevankatendrecht.nl.

Bij zo’n verzoek, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. Klachten

Stichting Ronde van Katendrecht wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 1. Gegevensbeveiliging

Beveiligde verbinding

De websites van Stichting Ronde van Katendrecht hebben een beveiligde verbinding. Dat houdt in dat de verzonden gegevens tussen uw apparaat waar u de website mee bezoekt en de server waar de website op draait worden versleutelt. De websites hebben een SSL-certificaat om deze beveiligde verbinding te garanderen. Het certificaat heeft een 4096 bits versleuteling zodat u verzekerd bent van de hoogste mate van beveiliging.

Server

De website van Stichting Ronde van Katendrecht is ondergebracht op een server. De server staat in een in Nederland gevestigd datacenter en biedt voldoende beveiligingsfaciliteiten zoals climate control, 24/7 beveiliging beveiligingspersoneel, brandblussystemen, UPS generatoren, volledige CCTV dekking en monitoring, geautomatiseerde alarmsystemen en toegangscontrole.

Back-ups

Van de website-bestanden en database wordt regelmatig een back-up gemaakt. Deze back-up is versleuteld en wordt tevens op een beveiligde locatie opgeslagen. Oude back-ups met oude gegevens worden vernietigd zodra deze niet meer benodigd zijn.

Updates

Om maximale veiligheid te kunnen bewerkstelligen worden de websites van Stichting Ronde van Katendrecht geregeld voorzien van updates.

Stichting Ronde van Katendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Ronde van Katendrecht via info@rondevankatendrecht.nl

 1. Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan de Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.